Projekty a realizace v oblasti životního prostředí (Biodiverzita)

Firma Wetland zajištuje kompletní realizaci různých projektů v citlivé oblasti životního prostředí. Jako jsou například revitalizace vodních toků, luk, živočišných přechodů, hnízdišt, trdlišť, litorálních pasáží, výsadby stromů s ohledem na krajinotvorbu a životní prostředí apod.

 • průzkumné práce a studie realizace
 • vypracování projektové dokumentace
 • inženýrská činnost
 • stavební a montážní práce

Studie pro životní prostředí Kraj Vysočina

 • V rámci projektu Biodiverzita I. byly připraveny podklady k projektovému záměru na provedení opatření a zásahů na 16 zvláště chráněných území;
 • V rámci projektu Biodiverzita II. byly zpracovány samostatné žádosti o poskytnutí podpory včetně všech potřebných příloh pro níže uvedených 12 maloplošných zvláště chráněných území/evropsky významných lokalit;

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

 • Rybník Starý – zajištění průzkumných prací, projektové práce (rámcová studie záměru, technické řešení projektové dokumentace dle požadavků investora, výkaz výměr a položkový rozpočet dle technického řešení) a kompletní inženýrská činnost;
 • Informační bod a naučná stezka Luž – Úprava stávající vodní nádrže – provedení kompletních stavebních a montážních prací dle projektové dokumentace;
 • Rekonstrukce rybníka U Polánky – vypracování projektové dokumentace a  provedení kompletních stavebních a montážních prací dle projektové dokumentace;
 • U Starých Hutí – rybníček – vypracování projektové dokumentace;

Město Dobřany

Obnova raně sukcesních biotopů jakožto stanovišť ohrožených druhů rostlin a živočichů v bývalém vojenském cvičišti Šlovický vrch“ – odstranění náletů, ruční seč výmladků a bylinného patra křovinořezem, narušení půdního povrchu pojezdy těžkou pásovou technikou, sejmutí ornice;

Pobočka České společnosti ornitologické

 • Revitalizace rašeliniště v PR Chvojnov – provedení kompletních stavebních prací a kácení dřevin;

Beleco, z.s.

 • projekt Military LIFE for Nature LIFE15 NAT/CZ/001028;

Necháváme se inspirovat přírodou
zobrazit menu